Programma’s

De omgevingsvisie is een integraal beleidsdocument gericht op de lange termijn. Voor de uitvoering op korte en middellange termijn worden programma’s opgesteld. Dit kan zowel huidig beleid zijn, zoals het mobiliteitsbeleid, het uitvoeringsprogramma duurzaamheid en het programma wonen. Ook kan worden gedacht aan nieuwe programma’s, die aansluiten bij de beleidsuitgangspunten van de omgevingsvisie. In aanvulling op de wettelijke vereisten worden de volgende uitgangspunten gehanteerd voor nieuwe programma’s:

  • De programma’s moeten passen binnen de omgevingsvisie. Dit betekent dat de programma’s betrekking hebben op de opgaven/ beleidsdoelen van de omgevingsvisie en rekening houden met de kernkwaliteiten van Nuenen.

  • De programma’s kunnen gericht zijn op een bepaald onderwerp of gebied, maar moeten wel bijdragen aan de onderlinge afstemming tussen die onderwerpen of gebieden.

  • De programma’s bieden een opening aan de samenleving, andere overheden en marktpartijen om bij te dragen aan de doelen van het programma.

  • In de programma’s worden de doelen waar mogelijk gekwantificeerd en behoeve van monitoring. Ook de mogelijke toepassing van zogenoemde omgevingswaarden (voor het objectief en meetbaar vaststellen van de omgevingskwaliteit in relatie tot gezondheid) zal hierbij worden onderzocht.

De komende jaren worden in elk geval programma’s voorzien met betrekking tot de volgende onderwerpen en gebieden:

Programma

Aanleiding

Rolverdeling

Centrum

Aanleiding voor een programma voor het centrum zien we in onder andere de ambities: aantrekkelijk en gezellig, toekomstbestendig (compact centrum), beleving erfgoed, verbinding van de deelgebieden en autoluw.

Het programma centrum kan invulling geven aan het in onderlinge samenhang versterken en ontwikkelen van de vier deelgebieden om tot een nog aantrekkelijker centrum te komen.

De gemeente is facilitator en samenwerkingspartner voor een nog aantrekkelijk centrum. Dit doet ze samen met vastgoedeigenaren, centrummanagement, ondernemers en bewoners. De gemeente is regulator als het gaat om het regelen van functies en activiteiten in het omgevingsplan. Voor de inrichting van de openbare ruimte heeft de gemeente ook een uitvoerende rol.

Bereikbaarheid

In aanvulling op het huidige mobiliteitsbeleid wordt onderzoek gedaan naar leefbaarheid en bereikbaarheid 2030. De resultaten vormen input voor een programma over bereikbaarheid. Verder kan aanleiding voor een programma voor bereikbaarheid worden gezien in de ambities: behouden en verbeteren bereikbaarheid en leefbaarheid, verkeersveiligheid, en alternatieve vervoerswijzen.

De gemeente is samenwerkingspartner in relatie tot de regionale bereikbaarheid en is regulator voor en uitvoerder van de lokale vertaling van maatregelen.

Duurzaamheid

De nadere onderzoeken in het kader van de energietransitie en warmtransitie vormen de basis voor het programma duurzaamheid. Daarnaast vormen onder andere de ambities verbeteren verblijfsklimaat, natuurinclusief bouwen en ecologisch groenbeheer een aanleiding om een programma duurzaamheid op te stellen.

De gemeente stelt beleid op en geeft de kaders als regulator. De gemeente is samenwerkingspartner in de Regionale Energiestrategie en faciliteert initiatieven van inwoners voor verduurzaming. De rol in de uitvoering wordt verder uitgewerkt in het programma.

Buitengebied

Aanleiding voor een programma buitengebied zien we in de ambities: groene ruimte in Brainport, behoud en versterken natuurwaarden, transformatie landbouw, inzetten voor klimaatadaptatie en gezondheid (recreatie en sport) en biodiversiteit.

Het behoud en de ontwikkeling van het lichtgroene hart, het Dommeldal en de bossen, heide en vennen dienen in dit programma verder worden uitgewerkt.

De rol verschilt per situatie en onderwerp. Bijvoorbeeld regulator voor het behoud van de natuur. Faciliterend voor transitie in de landbouw en samenwerkingspartner of uitvoerder voor klimaatadaptatie.

Wonen

Aanleiding voor een actualisatie van het huidige programma wonen zien we onder andere in de periodieke actualisatie van regionale afspraken en de eventuele voorwaarden aan woningbouwontwikkelingen. 

Voor nieuwbouw is de gemeente regulator en facilitator: zij geeft de kaders. De samenleving en marktpartijen zijn aan zet voor de uitvoering.

Voor sociale woningen is de gemeente samenwerkingspartner van de woningbouwverenigingen.

Vitaliteit

Aanleiding voor een programma vitaliteit zien we in onder andere de ambities: ruimte voor sport, spel en ontmoeten, zorg voor ouderen, bevorderen zelfredzaamheid en de sociale cohesie, het behoud van het verenigingsleven, en de wettelijke taak van gezondheidsbescherming.

Voor gezondheid beschermen is de gemeente regulator: zij moet de milieueisen bewaken en legt normen vast in het omgevingsplan.

De bevordering van de gezondheid is iets voor de samenleving én gemeente. Initiatieven komen vanuit de samenleving. De gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven als facilitator en levert accommodaties.

Bedrijventerreinen

Aanleiding voor een programma voor de bedrijventerreinen zien we in de ambities: geen uitbreiding van terreinen, kwaliteitsverbetering en verbetering van de veiligheid van Eeneind, transitie Berckenbos en verduurzaming.

De gemeente stelt beleid op en geeft de kaders als regulator, en faciliteert gewenste ontwikkelingen.

Toerisme & recreatie

Aanleiding voor een programma voor toerisme & recreatie zien we in de ambities: ontwikkeling van de groene ruimte van Brainport, het cultuurhistorische erfgoed en landgoed Gulbergen.
 

De gemeente stelt beleid op en geeft de kaders als regulator en faciliteert behoud door ontwikkeling.

Voor landgoed Gulbergen neemt de gemeente het initiatief als samenwerkingspartner in regionaal verband.