Vitale samenleving

We gaan voor een vitale samenleving, waar mensen gezond kunnen leven en mee kunnen doen. Dit is een thema waarbij de meeste initiatieven vanuit de samenleving zelf moet komen. De gemeente gaat gezondheid en elkaar ontmoeten wel stimuleren. Hiervoor maken we de volgende keuzes:

 

Wij kiezen wel voor:

Wij kiezen niet voor:

Vitale samenleving

Faciliteren van initiatieven uit de samenleving voor een vitale samenleving waarin iedereen mee kan doen

Behouden, verbeteren en benutten van voorzieningen en accommodaties

Openbare ruimte inzetten voor spelen, bewegen en ontmoeten

Ruimte voor evenementen (met aandacht voor inclusiviteit en de omgeving)

Aandacht voor sociale veiligheid

Lokaal aanscherpen van de wettelijke milieunormen

Het toevoegen van accommodaties

Iedereen kan meedoen!

Een vitale samenleving is in de eerste plaats een gezonde samenleving. Voor ons betekent dit dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. De meeste inwoners van Nuenen kunnen zich gelukkig goed zelfstandig redden. Nuenen kent een sterke sociale cohesie met veel vrijwilligers, verengingen en mantelzorgers. Zij zorgen er mede voor dat iedereen in de samenleving kan meedoen. De gemeente erkent het belang van de grote gemeenschapszin en koestert dit.

De gemeente biedt ondersteuning, bijvoorbeeld bij bepaalde evenementen. Maar ook door zo eenvoudig mogelijke regels voor bijvoorbeeld mantelzorgwoningen en door het faciliteren van een passend voorzieningenniveau (accommodaties). De samenleving wordt gevraagd zelf mee te denken over een passend voorzieningenniveau, op welke manier activiteiten en evenementen worden ingericht zodat deze inclusief zijn voor alle inwoners van Nuenen, en hiermee een bijdrage leveren aan een vitale samenleving.

Er zijn ook groepen die niet mee kunnen doen en daarom bijzondere zorg en aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen met een fysieke beperking, omdat er in de fysieke ruimte obstakels zijn of gebouwen niet toegankelijk zijn. De gemeente heeft hierin een voorbeeldrol bij de ontwikkeling van de openbare ruimte en de toegankelijkheid van publieke gebouwen.

Ook op het gebied van wonen moet iedereen mee kunnen doen. Daarom gaan we voor inclusief bouwen en ligt tot 2030 een duidelijke focus op het bouwen voor specifieke doelgroepen op de Nuenense woningmarkt. De nadruk ligt op de ontwikkeling van relatief kleine levensloopbestendige woningen zoals appartementen, waarmee met name ouderen en jongeren geholpen zijn. Met het oog op een vitale samenleving en zorg voor elkaar worden mengvormen (jong en oud, regulier en zorg) gestimuleerd. Ook voor specifieke doelgroepen, waaronder de Sinti, statushouders en arbeidsmigranten ligt een taakstelling die de komende jaren moet worden ingevuld.

Sociale veiligheid
Onder sociale veiligheid wordt verstaan de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte.

De sociale veiligheid in Nuenen is over het algemeen goed. Dit blijkt uit jaarlijkse (politie)cijfers. We hebben, net als andere gemeenten, wel te maken met ondermijnende criminaliteit. Dit heeft de prioriteit van de gemeente. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar de bedrijventerreinen en het buitengebied.

Leefbaarheid staat hoog op de agenda

Met het begrip leefbaarheid bedoelen we hoe aantrekkelijk en/of geschikt de kern is om er te wonen en te leven. De leefbaarheid en sociale cohesie wordt versterkt door de beschikbaarheid van scholen, gemeenschapshuizen, (sport)accommodaties en een divers en beschikbaar woningaanbod. Een sterke sociale cohesie leidt aantoonbaar tot meer burenhulp en gezamenlijke activiteiten. Hierbij is het van belang om een evenwichtige bevolkingssamenstelling na te streven, zodat de leefbaarheid en sociale cohesie ook voor de toekomst behouden blijft.

In Nuenen heeft Nuenen-Zuid specifieke aandacht in het kader van leefbaarheid. Hier wordt ingezet op het behoud en versterken van voorzieningen en het toekomstbestendig maken van het woningaanbod. Randvoorwaarde bij de ruimtelijke ontwikkeling is het groen en water in de wijk, samen met aantrekkelijke langzaam verkeersroutes en ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten.

In de kernen Gerwen, Nederwetten en Eeneind wordt de leefbaarheid bepaald door de kleinschaligheid, ruimtelijke uitstraling en sociale cohesie (geborgenheid, betrokkenheid bij elkaar, voorzieningen, levendigheid). Voor Eeneind spelen ook milieu- en gezondheidsaspecten een rol.

Woningbouw kan een bijdragen leveren aan de verbetering van de leefbaarheid door onder andere het bouwen voor verschillende doelgroepen. Hierdoor ontstaat een meer evenwichtige bevolkingsopbouw en zijn er voldoende inwoners (in relatie tot gezinsverdunning) voor het bestaansrecht van voorzieningen. De leefbaarheid kan ook worden verbeterd door kwaliteit toe te voegen aan te (her)ontwikkelen locaties. Denk hierbij aan onder andere groen en duurzaamheid.

Het is niet zeker dat de bouwstroom in Nederwetten op lange termijn (>10 jaar) op gang kan blijven. Dat betekent dat het voor de leefbaarheid van belang is de voortgang van mogelijke (nieuwe) locaties in de gaten te houden en aanvullend onderzoek te doen.