Welkom bij de omgevingsvisie van Nuenen!

Hoe zien Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind er in de toekomst uit? Dat is vastgelegd in de omgevingsvisie Nuenen. Deze visie gaat niet alleen over de kern Nuenen, maar over al onze kernen en buurtschappen. In de omgevingsvisie staat het toekomstbeeld van onze leefomgeving. Dit betreft de ruimte waarin we wonen, werken, elkaar ontmoeten en onze vrije tijd doorbrengen: de dorpen, bedrijventerreinen, het centrum, de sportvelden en het buitengebied met haar natuur, agrarisch landschap en recreatie. De visie beschrijft de kernkwaliteiten van Nuenen, benoemt de opgaven voor de fysieke leefomgeving en hoe deze samenkomen.

De visie is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

In 2019 en 2020 hebben de inwoners, ondernemers en belangenorganisaties verteld wat zij waarderen aan hun (woon)omgeving. De resultaten hiervan zijn de 'kernkwaliteiten' van Nuenen: groen, dorps, rustig en gezellig. Deze staan centraal in deze omgevingsvisie, om te koesteren en te versterken.

In het visiedeel komen de kernkwaliteiten en opgaven samen. Het beschrijft per opgave hoe wij de toekomst van gemeente Nuenen zien in het komende decennium. Binnen dit deel komen de verschillende thema’s aan bod, geven we inzicht in hoe deze met elkaar samenhangen, en zijn keuzes op hoofdlijnen gemaakt.

Naast de kwaliteiten die we willen beschermen, hebben we ook te maken met wettelijke taken, wensen, trends en ontwikkelingen die we een plek moeten geven. Deze komen terug in de opgaven. De opgaven geven de gewenste situatie weer en wat daarvoor nodig is (uitgangspunten). Voor onze gemeente hebben we dit gebundeld in de volgende vier opgaven:

  • Hoogwaardige woon- en leefomgeving

  • Vitale samenleving

  • Robuust landschap

  • Nuenen in Brainport

Gezondheid is hierbij de verbindende factor. Dat klinkt misschien raar, maar dat is het niet. Onze leefomgeving heeft namelijk veel invloed op onze gezondheid. Denk aan de luchtkwaliteit of geluidsoverlast, maar ook aan de mogelijkheid om te sporten en elkaar te ontmoeten.

Hoe gaan wij de omgevingsvisie gebruiken en onze keuzes waarmaken? Dat komt terug in de 'doorwerking'.

De omgevingsvisie is de basis voor het later op te stellen omgevingsplan. Dit plan vervangt onder andere alle bestemmingsplannen van Nuenen. De visie geeft ook richting aan alle andere – deels verplichte – gemeentelijke programma´s en plannen.

De gemeente neemt een positieve houding aan tegenover initiatieven die passen binnen de omgevingsvisie en een bijdrage leveren aan de kernkwaliteiten en opgaven.

De omgevingswet gaat ervan uit dat we samen - samenleving en gemeente - verantwoordelijk zijn voor de fysieke leefomgeving. Vanuit die gedachte is het ook niet meer dan logisch dat de omgevingsvisie samen – door gemeente, inwoners, ondernemers, verenigingen en deskundigen is gemaakt: “Wij denken na over de toekomst van Nuenen, denkt u met ons mee?”

Op verschillende momenten hebben inwoners en organisaties meegedacht over de omgevingsvisie. Dit vinden wij belangrijk, want de leefomgeving is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente, de leefomgeving maken we samen!

Waarom een visie?

Iedere gemeente in Nederland stelt op basis van de nieuwe Omgevingswet een omgevingsvisie op. Met de omgevingsvisie maken we één beleid voor Nuenen voor onze fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan gebouwen, wegen, water, bodem, landschappen, natuur en erfgoed.
Als we het in deze visie over Nuenen hebben, dan horen daar ook de kerkdorpen en buurtschappen bij. In de omgevingsvisie komt onder andere de ruimtelijke ordening, de inrichting van het openbaar gebied en het milieu aan bod. Daarnaast komen ook de nationale thema’s duurzaamheid, energietransitie, klimaatadaptatie én gezondheid in de omgevingsvisie aan bod.

De omgevingsvisie blijft actueel

De realisatie van de ambities uit de visie vergt vele jaren: zeker tien tot vijftien jaar. Periodiek bekijken we de voortgang van de visie en wordt deze geëvalueerd. Op deze manier bekijken we of we op de goede weg zijn of dat bijsturing wenselijk is. Bijvoorbeeld door de bestuurlijke middelen, financiën of juridische instrumenten (omgevingsplan en programma’s) anders in te zetten, of ambities en doelstellingen in de omgevingsvisie bij te stellen.

De gemeenteraad beslist

De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie vast. Ook wijzigingen in de omgevingsvisie vragen om een besluit van de gemeenteraad. Dit gaat via de wettelijke procedure van inspraak:

  • ter inzage leggen van ontwerpvisie,

  • mogelijkheid indienen reacties/zienswijzen,

  • vaststellen visie door de gemeenteraad.

Omdat de omgevingsvisie algemeen beleid bevat, is het na het vaststellen van de visie niet mogelijk hierop reacties in te dienen (bezwaar en/of beroep).