Totstandkoming

De Omgevingswet gaat ervan uit dat we samen met de gemeenschap verantwoordelijk worden voor de fysieke leefomgeving. Vanuit die gedachte is het ook niet meer dan logisch dat we de Omgevingsvisie samen met onze inwoners, ondernemers en partners hebben gemaakt. Maar ook vanuit de overtuiging dat we met hen tot een betere omgevingsvisie komen. Omdat onze inwoners, ondernemers en partners het beste hun wensen en belangen kunnen verwoorden en behartigen, omdat zij ervaringsdeskundigen zijn in hun woon-, leef- en werkomgeving.

We zijn in drie fasen tot een omgevingsvisie gekomen:

  1. van het omgevingspalet,

  2. naar een omgevingsagenda,

  3. tot een omgevingsvisie.

In elke fase hebben we geparticipeerd: intern en extern. Ook de raad is in elke fase informeel betrokken. Per fase is een participatieplan gemaakt zodat we bevindingen en inzichten van de vorige fase konden meenemen. We hebben met onze aanpak geprobeerd de doelgroep zo breed mogelijk te maken voor een goede afspiegeling van de samenleving. Dat is overwegend gelukt, met uitzondering van de jongeren. Deze groep blijkt ondanks de inspanningen moeilijk bereikbaar.

We hebben het proces van de omgevingsvisie aangegrepen als leertraject. We wilden op een andere manier samenwerken met inwoners, ondernemers en partners. We zijn het proces open ingegaan met enthousiasme en lef. We hebben geëxperimenteerd, geïmproviseerd en geleerd. Er is ruimte voor verbetering, maar tegelijk kijken we hier positief op terug.   

Fase 1: Omgevingspalet

In deze fase wilden wij de kwaliteiten, ambities en aandachtspunten ophalen. We hebben ons gericht op het individu. We hebben hen opgezocht in hun eigen omgeving. We hebben interviews gehouden bij de supermarkt, de zwemles, in de kroeg, op de rommelmarkt en langs de voetbalvelden. Voor bepaalde doelgroepen hebben we bijeenkomsten georganiseerd, zoals voor leerlingen van basisscholen, voor ouderen, voor ondernemers en voor jongeren.

Fase 2: Omgevingsagenda

De wensen uit de gemeenschap, de wettelijke taken en de trends / ontwikkelingen hebben geleid tot opgaven, maar stellen ons ook voor een aantal dilemma’s. In deze fase hebben we die dilemma’s besproken; bestuurlijk, ambtelijk en met de gemeenschap. Dit keer benaderden we de gemeenschap via verenigingen, instellingen en belangengroeperingen. Aan de hand van stellingen zijn we het gesprek aangegaan. Het resultaat in deze fase was de omgevingsagenda. De basis voor de verdere uitwerking van de visie. De omgevingsagenda is op 13 februari vastgesteld door de gemeenteraad. Dit is een belangrijke mijlpijl in het proces.

Fase 3: Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen. Nadere keuzes worden gemaakt in omgevingsprogramma’s en het omgevingsplan. De gemeenschap heeft de oproep gedaan om het goede van Nuenen te koesteren. Dat is een uitdaging op zich gelet op de wettelijke taken en trends. Om gehoor te geven aan die oproep is het belangrijk om de kwaliteiten goed te omschrijven in de omgevingsvisie. Deze vormen de lat waarlangs we initiatieven en ontwikkelingen leggen. De meest genoemde kwaliteiten zijn rustig, groen, gezellig en dorps. Maar wat maakt Nuenen nou zo rustig, groen, gezellig en dorps? In deze fase hebben we de inwoners gevraagd deze nader te duiden. Covid-19 heeft ons gedwongen dit digitaal te doen. Aan de ene kant een hele uitdaging, aan de andere kant een mooie kans om in dit proces ook daarmee te experimenteren. De hoge respons toont de grote betrokkenheid van onze inwoners bij ons dorp. Een kracht op zichzelf.

Informele participatie ontslaat ons niet van de plicht voor formele inspraak. Het ontwerp van de omgevingsvisie heeft voor inspraak ter inzage gelegen van 5 maart tot en met 15 april 2021. Na verwerking van de inspraakreacties heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie op 30 september 2021 vastgesteld.

Een verslag van de participatie en de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen zijn te vinden onder downloads.