Overgangsfase

De omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen. Het geeft richting, schetst de ambitie en legt ook de dilemma’s bloot. De omgevingsvisie geeft niet op alle vragen een antwoord. De concrete invulling van deze visie krijgt zijn beslag in de programma’s en het omgevingsplan. Nu we in een overgang naar een nieuwe wet zitten, zijn deze nog niet opgesteld. Toch is hier wel al veel over vastgelegd in ander beleid over de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld het groenbeleid. Zolang de concrete invulling nog niet is vastgelegd in programma’s en het omgevingsplan, blijft daarom het andere beleid voor de fysieke leefomgeving van kracht.

Toetsen van initiatieven in de overgangsfase
Initiatieven worden getoetst aan de regels in het geldende bestemmingsplan. Dit blijft het juridische kader totdat er een omgevingsplan is vastgesteld. Als een initiatief voldoet aan het bestemmingsplan wordt planologisch medewerking verleend. Uiteraard moet het plan ook aan de andere wettelijke eisen, zoals welstand, voldoen.

Voldoet een plan niet aan het bestemmingsplan dan wordt planologische medewerking verleend mits het plan voldoet aan beleid. In deze overgangsfase kijken we dan naar de ambities uit de omgevingsvisie, maar voor de meer concrete invulling kijken we ook naar overig beleid. 

Omgevingsvisie versus overige beleid
Beleid bestaat vaak uit een visie en een meer concrete beleidsmatige invulling. Daar waar de beleidsvisie in strijd is met de omgevingsvisie, gaat de omgevingsvisie voor. Daar waar het beleid meer concrete invulling geeft om een initiatief aan te kunnen toetsen, is dat beleid leidend. Op deze manier is er vooraf duidelijkheid en rechtszekerheid voor initiatiefnemers en belanghebbenden.

Vervanging beleidsnotities
Zodra het college in programma’s tot beleidsconclusies komt, wordt dit in de omgevingsvisie verwerkt. Achterhaalde beleidsnota’s worden dan ingetrokken. Stapsgewijs gaan we hiermee naar dat ene integrale beleid voor de fysieke leefomgeving, namelijk de omgevingsvisie met programma’s en een omgevingsplan. Op dat moment laten we deze overgangsfase achter ons.