Hoogwaardige woon- en leefomgeving

Een groene woon- en leefomgeving

Uitgangspunt: waardevolle groenstructuren worden beschermd. Het groen in de kernen van Nuenen wordt versterkt. Hierbij gaat het niet alleen om de kwantiteit, maar vooral ook om verbetering van de kwaliteit van het groen, zoals de gebruiksmogelijkheden en de biodiversiteit.

Bescherming, behoud en beleving van het Erfgoed

Uitgangspunt: bescherming, behoud en het versterken van de belevingswaarde van het erfgoed staan centraal, waarbij de gemeente investeert in het cultuurhistorische dorpslint van Park tot Roosdonck. Het erfgoed van Van Gogh mag worden gezien, maar moet niet toeristisch 'uitgemolken' worden.

Wonen en ruimtelijke planvorming

Uitgangspunt: er wordt ingezet op de voorkeursvolgorde van transformatie, inbreiding en uitbreiding om woningen toe te kunnen voegen met behoud van het groene en dorpse karakter.

Een nog aantrekkelijker centrum van Nuenen

Uitgangspunt: een levendig, aantrekkelijk en compact centrum met Park en het Klooster als centrale ontmoetingsplek. Onderdeel hiervan is inkrimping, zonering en een autoluw centrum.

Warmtetransitie

Uitgangspunt: de gemeente stelt voor eind 2021 een transitievisie warmte op, met betrokkenheid van de inwoners en aandacht voor mee koppelkansen, zoals verbetering van het verblijfsklimaat en levensloopbestendig maken van woningen.