Kaart

In de omgevingsvisie schetsen wij hoe we Nuenen op lange termijn groen, dorps, rustig, gezellig en gezond willen houden én hoe wij hierbij omgaan met de verschillende opgaven.

Gezondheid als verbindende factor

In de omgevingswet krijgt de gemeente de basistaak om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te borgen. Nieuw in de omgevingswet is dat bij alle ontwikkelingen steeds rekening moet worden gehouden met de gezondheidseffecten van die ontwikkelingen.

Hoogwaardige woon- en leefomgeving

We gaan op drie thema’s werken aan een hoogwaardige woon- en leefomgeving.

Wonen en ruimtelijke planvorming

Nuenen is een aantrekkelijke gemeente voor gezinnen en blijft dat. Maar er zijn ook meer woningen voor andere groepen nodig. De gemeente richt zich op het inclusief bouwen: kleinere, betaalbare woningen.

Warmtetransitie

Naast duurzame nieuwe woningen, willen we ook de bestaande woningen verduurzamen en aardgasvrij verwarmen. Energiebesparing is hierbij de eerste stap.

Een nog aantrekkelijker centrum van Nuenen

Levendig, aantrekkelijk en compact, dat is de ambitie voor het centrum van Nuenen. Het centrum biedt hiermee ruimte voor winkelen, horeca, wonen, recreëren, cultuur en maatschappelijke voorzieningen.

Een groene woon- en leefomgeving

Groen in de kernen draagt bij aan het dorpse en landelijke karakter van Nuenen en is daarom belangrijk voor het leefmilieu.

Vitale samenleving

We gaan voor een vitale samenleving, waar mensen gezond kunnen leven en mee kunnen doen. Dit is een thema waarbij de meeste initiatieven vanuit de samenleving zelf moet komen. De gemeente gaat gezondheid en elkaar ontmoeten wel stimuleren.

Robuust landschap

We gaan op drie thema’s werken aan een robuust landschap.

Natuurontwikkeling

De rijke natuur van Nuenen wordt behouden en versterkt met aandacht voor vergroting van de biodiversiteit, klimaatadaptatie, cultuurhistorie en recreatie.

Toon meer resultaten