Robuust landschap

We gaan op drie thema’s werken aan een robuust landschap. In het kort maken we hiervoor de volgende keuzes, deze zijn in de paragrafen uitgewerkt:

 

Wij kiezen wel voor

Wij kiezen niet voor

Natuurontwikkeling

Natuur beschermen en versterken

Vergroten biodiversiteit

Natuur inzetten voor klimaatadaptatie en spelen en bewegen (als natuurwaarden dat toelaten)

Versterking extensieve recreatie en beleving cultuurhistorie

Intensief recreatief medegebruik dat de natuurwaarden schaadt

Landbouw

Duurzame-, natuurinclusieve- en kringlooplandbouw en innovaties

Faciliteren van omschakeling en nevenfuncties

Herbestemmen van landbouwgrond van stoppende boeren

Kwantitatieve groei van de (intensieve) landbouw

Energietransitie

No-regret-maatregelen die landschappelijk en ruimtelijk beperkte impact hebben

Het onderzoeken van mogelijkheden van grootschalige opwek energie

Energieopwek ten dienste van andere opgaven en doelen, in samenwerking of samenspraak met de omgeving als voorwaarde bij de overweging van grootschalige energie

Grootschalige energieopwekking die een negatieve invloed heeft op de kernkwaliteiten van de gemeente

Energieprojecten waarvan de samenleving wel de lasten heeft, maar waarvan de baten wegvloeien