Nuenen in Brainport

Nuenen maakt deel uit van de Brainportregio. De Brainportregio is een technologische topregio en één van de belangrijkste pijlers van de Nederlandse economie. Ruim een half miljoen mensen wonen, werken, recreëren en leren elke dag binnen de Brainportregio. De Brainportregio wordt gezien als een ‘City of Villages’. 'City' staat voor de gezamenlijke kracht als hart van Brainport Eindhoven. Deze City is opgebouwd uit tal van bouwstenen: de stadscentra van Eindhoven en Helmond, de wijken, de gemeenschappen en de dorpen, oftewel de ‘Villages’. Juist de mix van stedelijkheid en dorpscultuur is dé kracht van de Brainport.

Om een verdere invulling te kunnen geven aan deze unieke combinatie zijn volgens de Gebiedsvisie Brainport twee concepten essentieel: Quality of Life en Economic Welfare. ’Quality of Life’ gaat vooral over de ambitie om voor iedereen een prettig en gezond leefklimaat te creëren waarin iedereen kan meedoen. ’Economic Welfare’ richt zich vooral op het creëren van een gunstig economisch klimaat en duurzame economische groei. De twee concepten zijn zeer sterk met elkaar verbonden. Zonder Quality of Life is het zeer lastig om Economic Welfare te bewerkstelligen: een goed vestigingsklimaat is onlosmakelijk verbonden met een prettig leefklimaat.

Nuenen levert haar bijdragen in de Brainportambities het concept 'Quality of life': Nuenen als groene oase binnen de stedelijke regio. Dit is verweven in de verschillende onderwerpen en opgaven van de omgevingsvisie. Binnen de regio moeten we de balans vinden tussen de economische kansen en de kwaliteit van de leefomgeving. Hiervoor maken we de volgende keuzes:

 

Wij kiezen wel voor

Wij kiezen niet voor

Hoogwaardige woongemeente

Een hoogwaardige en gezonde woon- een leefomgeving, met behoud en versterking van de Nuenense kwaliteiten

Een aantrekkelijk, compact en vitaal centrum

De transformatie van Berkenbos naar stedelijk woon-werkmilieu

Kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen Eeneind

Nieuwe grootschalige (woningbouw)ontwikkelingen

Winkels verspreid door de kernen en doorgaand verkeer in het centrum

Nieuwe bedrijventerreinen, afgezien van de lopende ontwikkeling van Eeneind West

Groene ruimte van Brainport

Ontwikkeling van een deel van het Dommeldal als ‘stadspark’ voor Nuenen en de regio

 

Versterken van de Van Gogh-beleving met respect voor het erfgoed

Ontwikkeling van Landgoed Gulbergen als recreatieve ‘hotspot’, met lokale en regionale worteling

Behoud en versterken Enode als lokale en regionale waterrecreatieplek

Een eenzijdige focus op kwantitatieve groei van de recreatieve en toeristische sector

Bereikbaarheid

Inzetten op verschillende vormen van vervoer en gezonde mobiliteit

Leefbaarheid behouden en waar mogelijk verbeteren

Lokaal en regionaal verkeer in goede banen leiden

Alleen maximaal faciliteren van gemotoriseerd verkeer

Nieuwe regionale verkeersstromen de gemeente intrekken